7 Aralık 2014 Pazar

SAĞLIK BİLGİSİ SINAV SORULARI1.SINAV ÖRNEĞİ

2014/ 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
TAVAS ANADOLU LİSESİ 
9.SINIFLAR İÇİN SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 
  2.DÖNEM 1.SINAVI

ADI:                                SOYADI:                                               SINIF:                                     NO:


    sınav kaygısı,  kişisel, duygusal, psikolog, ruhsal bozukluk,  alıcı, kaynak, psikiyatrist
Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri, kutucuklardan seçeceğiniz kelime ya da kelime gruplarından uygun olanları ile doldurunuz.
1. Medeni durum, akıl ve ruh sağlığını etkileyen ...................................... etmenlerdendir.
2. Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında geçici veya sürekli bir tutarsızlık göstermesi durumu …...................................... olarak adlandırılır.
3. Ruh hastalıklarının tedavisi ...................................... tarafından ilaç veya psikoterapi ile yapılır.
4. Kaygı, sıkıntı, gerginlik, neşesizlik vb. belirtiler stresin ...................................... belirtilerindendir.
5. Sınav öncesi öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan
stres şekli ...................................... adını alır.
6. İletişimde, mesajı gönderene ..............................., gönderilen mesajı alana ise ............................... adı  verilir.

1. I. Birincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
II. İkincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
III. Üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
Yukarıda verilen sağlık hizmetlerinden hangisi ya da hangileri okullardaki rehberlik servisleri
kapsamında değerlendirilir?
A. Yalnız I       B. Yalnız II        C. Yalnız III       D. I ve II        E. I ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel etkilerinden biridir?
A. Huzursuzluk          B. Neşesizlik         C. Kaygı       D. Performans düşüklüğü         E. Bitkinlik

3. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin başarısını düşüren sınav kaygısı belirtilerindendir?
A. Sınavda başarılı olmak istemesi
B. Öğrendiği bilgileri tekrarlaması
C. Sınav öncesinde titreme, kalp çarpıntısı
D. Dikkatini sorulara yöneltmesi
E. Motivasyonun artması4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etkili iletişim yollarındandır?
A. Oyuncaklarını hemen topla!
B. Oyuncaklarını toplamadığın zaman ben çok üzülüyorum.
C. Ben senin yaşındayken odamı hiç dağıtmazdım.
D. Oyuncaklarını hemen toplamazsan televizyon seyredemezsin.
E. Seni pasaklı, bu odanın hâli ne?


5. Şiddet ve istismarın bireyin ruhsal ve sosyal gelişimine etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Çocuk istismarının ruhsal etkileri yetişkinlere göre daha kalıcı sonuçlar doğurabilir.
B. Şidet ve istismara uğrayan bireyin toplum dışına itilmesi, sosyal gelişiminin bozulmasına
yol açar.
C. İstismara uğramış çocuklarda madde bağımlılığı, korku, depresyon gibi ruhsal bozukluklar
meydana gelir.
D. Şiddet ve istismarın bedensel etkileri diğer etkilerine göre çok ağır ve uzun sürelidir.
E. Şiddet ve istismarın yaygın olduğu toplumların akıl ve ruh sağlığının iyiliğinden söz edilemez.


6. I. Aile
II. Deprem gibi doğal afetler
III. Sosyal ilişkiler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri akıl ve ruh sağlığını etkileyen çevresel etmenlerdendir?

A. Yalnız I     B. I ve II    C. I ve III      D. II ve III        E. I, II ve III--------------------------------------------------------
cevap anahtarı 


2013/ 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAVAS ANADOLU LİSESİ 9.SINIFLAR İÇİN SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ   2.DÖNEM 1.SINAVI

ADI:                                SOYADI:                                               SINIF:                                     NO:

(Her soru 10 puan)
    sınav kaygısı,  kişisel, duygusal, psikolog, ruhsal bozukluk,  alıcı, kaynak, psikiyatrist
Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri, kutucuklardan seçeceğiniz kelime ya da kelime gruplarından uygun olanları ile doldurunuz.
1. Medeni durum, akıl ve ruh sağlığını etkileyen  KİŞİSEL  etmenlerdendir.
2. Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında geçici veya sürekli bir tutarsızlık göstermesi durumu RUHSAL BOZUKLUK  olarak adlandırılır.
3. Ruh hastalıklarının tedavisi  PSİKİYATRİST  tarafından ilaç veya psikoterapi ile yapılır.
4. Kaygı, sıkıntı, gerginlik, neşesizlik vb. belirtiler stresin  DUYGUSAL  belirtilerindendir.
5. Sınav öncesi öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan
stres şekli SINAV KAYGISI adını alır.
6. I. Birincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
II. İkincil koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
III. Üçüncül koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
Yukarıda verilen sağlık hizmetlerinden hangisi ya da hangileri okullardaki rehberlik servisleri
kapsamında değerlendirilir?
A. Yalnız I       B. Yalnız II        C. Yalnız III       D. I ve II        E. I ve III


7. Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel etkilerinden biridir?
A. Huzursuzluk          B. Neşesizlik         C. Kaygı       D. Performans düşüklüğü         E. Bitkinlik


8. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin başarısını düşüren sınav kaygısı belirtilerindendir?
A. Sınavda başarılı olmak istemesi
B. Öğrendiği bilgileri tekrarlaması
C. Sınav öncesinde titreme, kalp çarpıntısı
D. Dikkatini sorulara yöneltmesi
E. Motivasyonun artması

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etkili iletişim yollarındandır?
A. Oyuncaklarını hemen topla!
B. Oyuncaklarını toplamadığın zaman ben çok üzülüyorum.
C. Ben senin yaşındayken odamı hiç dağıtmazdım.
D. Oyuncaklarını hemen toplamazsan televizyon seyredemezsin.
E. Seni pasaklı, bu odanın hâli ne?


10. Şiddet ve istismarın bireyin ruhsal ve sosyal gelişimine etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. Çocuk istismarının ruhsal etkileri yetişkinlere göre daha kalıcı sonuçlar doğurabilir.
B. Şidet ve istismara uğrayan bireyin toplum dışına itilmesi, sosyal gelişiminin bozulmasına
yol açar.
C. İstismara uğramış çocuklarda madde bağımlılığı, korku, depresyon gibi ruhsal bozukluklar
meydana gelir.
D. Şiddet ve istismarın bedensel etkileri diğer etkilerine göre çok ağır ve uzun sürelidir.

E. Şiddet ve istismarın yaygın olduğu toplumların akıl ve ruh sağlığının iyiliğinden söz edilemez.

2.SINAV ÖRNEĞİ

Adı Soyadı: 
NoA. Aşağıdaki soruları cevaplayınız…
1.Ruh sağlığını olumlu yönde gelişmesi için neler yapılmalıdır?

2. Beden sağlığı ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklayınız.


3. Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.


4. Psikiyatri ve psikoloji terimleri arasında fark var mıdır? Belirtiniz.

5. Ruh sağlığının korunmasında uygulanacak koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?


6. Doğal afetlerde ortaya çıkan söylentilerin yaratabileceği olumsuzluklar nelerdir?

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işretleyiniz.
1. Hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden değildir.

A) Yaş    B) Cinsiyet   C) Meslek D) Medeni durum   E) Deprem

2. Bebeğin doğumdan sonraki ilk dört haftasındaki dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni doğan B) Oyun çağı C) Bebeklik  D) Özerklik    E) Okul çağı

3. Ergenlik dönemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.
B) Vücut hızla büyür.
C) Ruhsal ve cinsel olgunlaşma hızlı şekilde gerçekleşir.
D) Erkeklerde ergenlik dönemi kızlardan önce başlar ve daha kısa sürer.
E) Bu dönemde büyüme ve gelişme en çok hormonların etkisindedir.

4. Davranış  bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşan  tıp dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrobiyoloji  B) Psikoloji    C) Psikiyatri    D) Patoloji     E) Biyoloji
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
.... 1. Okulların rehberlik servisleri ve ilçelerdeki rehberlik ve danışma merkezleri
birincil korunmaya yönelik hizmet veren yerlerdir.
.... 2. Yetişkinlik önemi 12-21 yaşlar arasını kapsar.
.... 3. Büyüme, dokuların yapısında ve bileşiminde oluşan değişiklikler sonucu
çocuğun gösterdiği bedensel, ruhsal ve zihinsel olgunlaşmaya denir.
.... 4. Beslenme yetersizliği olan kişilerde kızamık, boğmaca, verem, ishal gibi
hastalıklar daha ağır seyreder.
.... 5. Psikiyatri, davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili uzmanlık
dalıdır.

CEVAP ANAHTARI


CEVAP
 B)  1E  2A  3D  4C                                       C)  1D  2Y  3Y   4D  5D
3.SINAV ÖRNEĞİ


ADI SOYADI:
SINIFI-NO    :
2012-2013 ÖĞRETİM YILI                                          9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ
  2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI
ALDIĞI
PUAN:
 A
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.  (5’er p.=75p.)
1-) Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır?

A) WHS B) WTO C) WSO D) WHO E) WHY
11-) Doğum sonrası,gebelikle birlikte anne vücudunda oluşan bazı değişikliklerin normale dönmesi için geçen süreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Gebelik B) Nekahet C) Lohusalık D) Emziklilik E) Süt dönemi
2-) “ Vücuttaki doku ve organların yapısındaki değişmeler sonucu biyolojik fonksiyonlarında olgunlaşma meydana gelmesine “ ne ad verilir ?
A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Gelişme D) Özerkleşme E) Yaşlanma
12-) Akciğer dokusunun iltihabı hastalığı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Grip B)Verem C) Zatürre D) Sarılık E) Anemi
3-) Aşağıdakilerden hangisi “hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesi,bedensel yeteneklerinin artırılması,yeni becerilerin kazandırılması,sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara” verilen isimdir?

A) Detoksifikasyon B) Rehabilitasyon C) Ovulasyon D) Enfeksiyon E) Oryantasyon
13-) Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir ?

A) Kızamık B)Grip C) Kızıl D) Aids E) Kabakulak
4-) Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu vücutta görülen zehirlenme belirtilerinden değildir?

A) Terleme B) Bulantı ve Kusma C) Solunum yavaşlaması D)Bayılma E)Su içme isteği
14-) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı hastalıklarından değildir ?

A) Kızamık B) Suçiçeği C) Boğmaca D) Çocuk Felci E) Kuduz
5-) Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Spor yapmanın insan vücudu ve yaşa  olan etkilerinden değildir?

A) Vücudu ve kasları geliştirir
B) İnsanı rahatlatır
C) Kalbin iyi çalışmasını sağlar
D) Kan dolaşımı ve solunumun hızlanmasına sebep olur
E) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar
15-) Davranış bozuklukları ile ruhsal rahatsızlıkları bedensel ve sosyal yönleriyle birlikte inceleyen; tanı,tedavi ve önlenmesini amaçlayan tıp dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Pataloji B) Psikiyatri C) Pediatri D) Dermotoloji E) Onkoloji
6-) Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimide yükselir ?

A) Düşkünlük B) Alışma C) Deneme D) Yoksunluk E) Doyma
16-) Aşağıdaki soruların sonların boşluklarını uygun kelimelerle doldurunuz. ( 15 P. )

• Enfeksiyon etkeninin hastadan sağlam kişiye bir aracı olmadan bulaşmasına ……………………………………….….denir.
• 40 haftalık normal gebelik süresinden daha önce doğan bebeğe ……………………………………..……….. denir.
• Doğum normal yoldan gerçekleşemiyorsa cerrahi yolla yapılan müdahaleye …………………denir.
• Döllenmeden başlayarak doğuma kadar olan devreye ……..…………..denir.
• Döllenmiş yumurta hücresine ………………..………… denir.
7-) Aşağıdakilerden hangisi Aile planlaması hizmetleri veren resmi kuruluşlarından değildir ?

A) Sağlık Ocakları
B) Doğumevleri
C) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
D) Hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum klinikleri
E) Sağlık Meslek Liseleri
8-) Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke,bölge yada yörede devamlı olarak görülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Enfeksiyon B) Endemi C) Salgın D)Epidemi E)Sifiliz
17-) Aşağıdaki sorulardan doğru olanların yanına ( D ), yanlış olanların yanına   ( Y )yazınız. ( 10 P.)

(     ) Az gelişmiş ülkelerde çocuk sayısı fazla, gelişmiş ülkelerde azdır.
(      ) Bağımlılık yaratan maddelerden en tehlikeli olanı uyuşturucudur.
(      ) Sanayide kullanılan alkol tipi metil alkoldür.
(     ) Kemiklerin ve dişlerin gelişiminde etkili olan element demirdir.
(     ) Ailelerin istedikleri zaman ve sayıda çocuk sahibi olmaları için verilen hizmete ilk yardım denir.

SÜRE:40 dk.             BAŞARILAR…                DEVRİM SARISOY                                                                        
                         Biyoloji Öğretmeni
9-) Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenlik B) Yetişkinlik C) Okul çağı D)Yaşlılık E) oyun dönemi
10-)   I.yaş   II.Duygusal olgunluk   III.Sosyal olgunluk   IV.fiziksel görünüm       V.Fiziksel olgunluk     VI.Rehabilitasyon
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri evliliğe hazır olma ve karar vermede etkili değildir?

A)Yalnız II B) Yalnız V C) I ve IV D) II ve VI  E)III, IV ve VI


4.SINAV ÖRNEĞİ
S-1) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden biyolojik etmenlerden değildir?

a)mikroorganizmalar   b)vektörler  c)bitkiler     d)vitaminler   e)hayvanlar ve insanlar

S-2) Sivrisinek,tahtakurusu,bit,pire gibi eklem bacaklılar ile fare gibi kemiriciler biyolojik etmenlerin hangi öğesine aittir?

a)mikroorganizmalar   b)vektörler  c)bitkiler     d)vitaminler   e)hayvanlar ve insanlar

S-3) Bir bulaşıcı etkeni ve toksinleri kullanarak vücutta hastalığa karşı direnç oluşturma ve uygulamalara ne ad verilir?

a) bağışıklama    b)aile planlaması  c)rehabilitasyon  d)tedavi hizmetleri    e)sağlık hizmetleri

S-4) Aşağıdaki vitaminlerden  hangisi  güneş enerjisi  ile vücudumuza alınır?

a)A vitamini       b)B vitamini     c)C vitamini     d)D vitamini    e)E vitamini

S-5)Eşlerin sosyoekonomik durumları göz önüne alarak, bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olmalarına ne ad verilir?

a)çocuk planlaması  b)bebek planlaması   c)eş planlaması    d)toplum planlaması   e)aile planlaması

S-6)Vücudun kütle ve hacim olarak artışına ne ad verilir?

a)büyüme    b)gelişme     c)olgunlaşma   d)öğrenme   e)gelişim

S-7) Hücre ve dokuların yapı bileşenlerindeki değişmeler sonucu organların,işlevlerinde belli bir olgunluğa erişmesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)büyüme    b)gelişme     c)olgunlaşma   d)öğrenme   e)gelişim

S-8) Merkezi sinir sistemini uyararak kişinin ruhsal durumu üzerine etki ederek bazı maddelere karşı alma isteği duyulması na ne ad verilir ?

a)yoksunluk       b)nöbet   c) nikotin    d)bağımlılık      e)yoksunluk

S-9) Aşağıdakilerden hangisi sigaranın meydana getirdiği hastalıklardan birisi değildir?

a)kanser   b)kalp krizi  c)kangren     d)bronşit   e)cüzzam

S-10) Aşağıdakilerden hangisi sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden biri değildir?

a)fare zehiri       b)protein   c)nikotin      d)karbonmonoksit    e)katran

S-11) Aşağıdakilerden hangisi vektörlerin yol açtığı hastalıklardandır ?

a)Kolera       b) Tifüs        c) Tifo        d) Menenjit    e)Verem
S-12) Anne, baba ve evlenmemiş çocuklarda oluşan aile ye ne ad verilir?

a)geniş aile   b)normal aile   c)çekirdek aile   d)büyük aile    e)küçük aile

S-13) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik çağındaki kız ve erkek çocuklarda ortak olarak görülen gelişim özelliklerindendir ?
a) Boy uzaması
b) Ses kalınlaşması
c) Gırtlak çıkıntısının belirginleşmesi
d) Yumurta hücrelerinin olgunlaşması
e) Adet kanaması(regl) oluşması

S-14)  Çocuğun gelişiminde aşağıdaki dönemlerden hangisi 3 - 6 yaş arasını kapsar ?
a) Bebeklik dönemi
b) Özerklik dönemi
c) Oyun dönemi
d) Okul dönemi
e) İşlem öncesi dönem

S-15)   Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden bir değildir?


a) yaş                   b) cinsiyet                  c) alışkanlıklar                          d) aile                e) meslek
5.SINAV ÖRNEĞİ2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAVAS LİSESİ 9.SINIFLAR
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA
Adı Soyadı:                                                                                                                                Aldığı puan:
Sınıf No:


A-     Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(14×5=70 puan)
1-Sigara, alkol, uyuşturucu vb. olarak isimlendirilen bu kimyasallara aşırı derecede düşkün olmaya………………………………………denir.
2-………………………………………..kişi keyif verici madde yokluğunda ruhsal huzursuzluk duyar.
3-...........................................,kendisi sigara içmediği halde sigara içilen ortamda bulunduğu için sigaranın zararlarına maruz kalan kişi demektir.
4-Sigara dumanında çok yüksek oranında …………………,…………….. ve,,,,,,,,,,,,,,,,,bulunmaktadır.
5-Bir maddenin belli bir miktarının sağladığı etkiyi daha sonra sağlayabilmek için daha yüksek  miktarda kullanmak gerekiyorsa bu duruma……………………………..denir.
6-Sigara en çok ……………………………..organı tahrip eder.
7-Evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük birim, ………………...…..dir.
8-Ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmesi için sürdürülen çalışmalara…………………………………………..denir.
9-……………………….,gelişimi tamamlamış olan yumurta ve sperm hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesidir.
10-Anne rahminde büyümekte olan canlıya yaklaşık 7 haftadan sonra …………………………..denilmektedir.
11-Zamanından önce yani 28-37 hafta arasında olan doğuma…………………………………………denir.
12-Erken doğan,gelişimlerini tamamlayamamış bebeklere………………………………………adı verilir.
13-Annenin,bebeğini kendi sütüyle beslemeye devam ettiği zaman dilimine…………………………………..denir.
14-Yumurta hücresi döllenmeden rahme gelirse rahim içindeki kalınlaşmış doku parçaları ve bir miktar kanla birlikte dışarı atılır.28 gün arayla tekrarlanan bu olaya………………………………………….…denir.

           B- Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz. (10p.)
1.       İçkilerin içinde etil alkol bulunmaktadır. (      )
2.       Afyon,morfin,kodein,metadon hallüsinojen tipi bağımlıklık yapan maddelerdir.(      )
3.       Arkadaş gublarında ortaya çıkan madde bağımlılığının yaygınlığı bağımlılığa zemin hazırlar.(      )
4.       Akraba evliliğinde daima kalıtsal hastalıklar meydana gelmektedir.(      )
5.       Çekirdek aile; anne,baba ve çok sayıda çocuklardan meydana gelmektedir.(     )

C-Aşağıdaki ifadeleri çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(20p.)

1.Alkol bağımlısı kişilerde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A)İdrar azlığı                                       B)Reflekslerin hızlanması                        C)Vitamin ve mineral fazlalığı
D)Geçici bellek kaybı                        E)Çizgili kasların kontrollü çalışması

1.Doktorlar                                             2.Anne                                                    3.Baba             
4.Çocuklar                                               5.Büyük baba

2.Aile planlaması yukarıdakilerden hangilerinin yaşamını daha yakından ilgilendirir?
A)1ve2                                                      B)1,2,3                                                  C)1,3,4
D)1ve5                                                      E)2,3 ve 4

3.)Anneni doğumdan sonraki altı haftalı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gebelik                                                 B)Lohusalık                                          C)Nekahet
D)Emziklilik                                             E)Bebeklilik

4.)Aşağıdaki hastalıklardan hangisi akciğerlerin mikroorganizmalar tarafından iltihaplanmasıdır?
A)İshal                                                     B)Pamukçuk                                         C)Sarılık
D)Zatürre                                                E)Tifo

d e r s i m i z . c o m
Not: Süreniz 1 ders saatidir.(40dk)

                                    Başarılar dilerim.6.SINAV ÖRNEĞİ

TAVAS ANADOLU LİSESİ
SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
A- Aşağıdaki sorularda verilen boşluklara uygun terimleri yazınız (60puan)

1.    Yumurta hücresi nin Yumurtalıklardan rahme uzanan tüpte sperm tarafından döllenmesine…………………denir
2.    Bebeğin kalp atımları gebeliğin ……….. haftasından itibaren dinlenir.
3.    Gebeliğin devamının anne ve bebeğin sağlığı açısından tehlikeli olduğu durumlarda ,doktor tavsiyesiyle gebeliğin sonlandırılmasına…………….. …….denir.
4.    Kan uyuşmazlığı rh-    ………     ile    rh+  …………. Evliliğinde olabilir
5.    Kalça çıkığının ilk ve en etkili tedavisi……………………..kullanmaktır
6.    Vücudun…………… yapabilmesi için o mikroorganizmayla  bir defa karşılaşması gerekir
7.    AIDS hastalığı……………. Testi ile saptanır
8.    Kalbin bir dakikadaki atım sayısına………………. Denir.
9.    Halsizlik,iştahsızlık,kilo kaybı,gece terlemeleri,öksürük ,kanlı balgam……………  belirtileridir
10.   ……………………tedavi edilmezse kısırlığa neden olabilir.
11.  İki veya üç günde bir titremeyle yükselen ateş;………….. hastalığının en önemli belirtisidir
12.  Antibiyotikler …………………….danışılmadan kullanılmamalıdır

B-Aşağıdaki ifadeleri doğru (D)   yanlış (Y)  olarak değerlendiriniz   (30 puan)

1.    Kuduz virüsü  akciğerlerde yerleşerek ölüme neden olur.

2.    soğuk algınlığı tedavisinde antibiyotik  tedavide en etkili yoldur.

3.    hepatit B kan ve kan ürünleriyle bulaşabilir

4.    su çiçeğinde boğazda ince bir zar meydana gelir.

5.    Etkenin organizmaya girmesine kuluçka süresi denir

6.    Hastalığın bir bölgede alışılmışın üzerinde görülmesine epidemi denir

7.    Pamukçuk tedavisinde karbonatlı su kullanılır

8.    Gebeliliğin ilk üç ayında röntgen ışınlarına maruz kalmak bebekte risk oluşturmaz.

9.    kızamıkçık gebelikte geçirilirse bebekte anormaliye neden olur

10.  Düzenli aile hayatı olanlar  AIDS e  daha kolay yakalanırlar.


C- Aşağıdaki terimleri eşleştiriniz  (10 puan)

a)    40 hafta                            ……. Kansızlık
b)    HIV                                    …….. Sıtma etkeni
c)    6 ay                                   …….  D vitamini eksikliği
d)    Demir eksikliği                   …….  Gebelik süresi
e)    Raşitizm                             ……   Kanser
f)     Tuz- mineral kaybı              ……. Fiziksel hastalık nedeni
g)    Koch Basili                          ……..AIDS
h)   Işınlar                                  ……..  Verem etkeni
i)     Erken  tanı                            …….. İshal

j)     Plazmodium                         ……  Anne sütü Verme


7.SINAV ÖRNEĞİ


9. SINIFLAR SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ
2.DÖNEM 2. SINAV SORULARI 
1-Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalık zincirinin öğelerini oluşturur?
A- Kaynak-Temas Yolu- Sağlam Kişi
B-Kaynak-Bulaşma Yolu-Hastalıklı Kişi
C- Kaynak-Bulaşma Yolu-Sağlam Kişi
D- Kaynak-Temas Yolu- Hastalıklı Kişi
E-Hiçbiri

2- “I- Bağışıklama    II- Erken Tanı    III- İlaçla Korunma
    IV- Beslenme”      Verilenlerden hangileri bulaşıcı hastalıktan korunmak için sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?
A- I-II-III        B- I-II-IV       C-I-III-IV     
D-II-III-IV      E-I-II-III-IV

3- Aşağıdakilerden hangisinde çocukluk çağı hastalıkları doğru verilmiştir?
A- Kızamık- Kızamıkçık-Guatr-Kızıl
B- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak-Kızıl
C- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak-Kalp Hastalığı
D- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak-Böbrek Hastalığı
E- Hiçbiri

4-Zatürre ve hepatit hangi organların iltihaplanmasıyla ortaya çıkar?
A- Pankreas-Kalp          B- Karaciğer-Kalp    C- Böbrek-Akciğer
D- Karaciğer-Akciğer    E-Kalp-Böbrek

5- Aşağıdakilerden hangisinde “verem mikrobu”nun bulaşma yolları doğru verilmiştir?
A- Hava yolu- plasenta yolu-hayvansal besinlerle
B- Temas-damlacık enfeksiyonu-hayvansal besinlerle
C- Hava yolu-damlacık enfeksiyonu-hayvansal besinlerle
D- Hava yolu-damlacık enfeksiyonu-bitkisel besinlerle
E- Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması gerekenlerden değildir?
A-Pamuk    B-Sargı Bezi    C-Turnike   D-Makas          E-Metre  

7- Aşağıdakilerden hangisinde “acil yardım, itfaiye ve polis”in telefon numaraları, sırasıyla doğru verilmiştir?
A-155-110-112          B-112-110-155     C-112-155-110
D-112-118-155          E-112-182-155

8- Aşağıdakilerden hangisi “şok”un belirtilerinden değildir?
A-Derinin Terlemesi                          B-Derinin Soğuk Olması
C-Derinin Renginin Soluk Olması    D- Nabzın Zayıflaması
E- Kan Basıncının Yükselmesi

9-Suni solunum dakikada kaç kez uygulanır?
A-8-15        B-9-15     C-10-15     D-11-15     E-12-15

10-Tarım ilacından zehirlenen kişiye ne verilir?
A- Bol Su ve Yoğurt      B-Bol Süt ve Panzehir   
C- Bol Süt ve Yoğurt     D-Bol Süt ve Serum       E- Hiçbiri

11-Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenlerinden değildir?
A-Antikorlar      B-Bakteriler   C-Mantarlar  
D-Virüsler         E-Parazitler

12-AIDS hastalığının bulaşma yollarından değildir?
A-Cinsel Temas   B-Kan Yolu   C-Plasenta Yolu 
D-Solunumla       E-Hiçbiri13- Aşağıdakilerden hangisi hasta odasında olmaması gereken bir durumdur?
A-Temiz Olmalı         B-Güneş Görmeli     C-Güneş Görmemeli   D-Gürültüsüz Olmalı  E-Hijyenik Olmalı

14-Kalbin kasılması sonucu atardamarlarda görülen 1 dakikadaki kalp atış sayısına ne denir?
A-Tecrit   B-Nabız     C-Tansiyon    D-Kriz     E-Şok

15-Sıtmada birincil koruma neyle yapılır?
A-Aşılama        B-İzole Etme           C-Teşhis Ve Tedavi   
D-Serum           E-Sivrisinekle Mücadele

16-Kazada kopan organ en geç kaç saatte sağlık kuruluşuna iletilmelidir?
a-6-8       b-6-9       c-6-10      d-3-6      e-4-6

17-“Beyne yeterince oksijen gitmediği zaman organlarımız fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez.”
Bu olaya ne denir?
A-Bayılma           B-Zehirlenme       C-Kalp Krizi
D-Bilinç Kaybı    E-Hiçbiri

18- Soluk durmasından ilk etkilenen organ hangisidir?
A-Kalp       B-Böbrek       C-Akciğer       D-Göz       E- Beyin

19-Yanıkta vücut yüzeyinin hesaplanmasında kullanılan kural nedir?
A-Altılar Kuralı           B- Yediler Kuralı     C- Sekizler Kuralı
D- Dokuzlar Kuralı      E- Onlar Kuralı

20- “I- amonyak    II-Karbonatlı su     III-Limon suyu  
     IV-Sirke suyu”  Verilenlerden hangileri arının soktuğu 
     bölgeye sürülür?  
A- I-II-III-IV  B- I-II-III       C- I-II-IV       
D- I-III-IV      E- II-III-IV     A
B
C
D
E
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9. 


10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

ADI-SOYADI:
SINIFI-NO:

DOĞRU :                 YANLIŞ :                            ALDIĞI PUAN:

DEVRİM SARISOY
 Biyoloji Öğretmeni

8.SINAV ÖRNEĞİ9. SINIFLAR SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ
2.DÖNEM 2. SINAV SORULARI 
1-Suni solunum dakikada kaç kez uygulanır?
A-8-15        B-9-15     C-10-15     D-11-15     E-12-15

2-Tarım ilacından zehirlenen kişiye ne verilir?
A- Bol Su ve Yoğurt      B-Bol Süt ve Panzehir   
C- Bol Süt ve Yoğurt     D-Bol Süt ve Serum       E- Hiçbiri

3-Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenlerinden değildir?
A-Antikorlar      B-Bakteriler   C-Mantarlar  
D-Virüsler         E-Parazitler

4-AIDS hastalığının bulaşma yollarından değildir?
A-Cinsel Temas   B-Kan Yolu   C-Plasenta Yolu 
D-Solunumla       E-Hiçbiri

5- Soluk durmasından ilk etkilenen organ hangisidir?
A-Kalp       B-Böbrek       C-Akciğer       D-Göz       E- Beyin

6-Yanıkta vücut yüzeyinin hesaplanmasında kullanılan kural nedir?
A-Altılar Kuralı           B- Yediler Kuralı     C- Sekizler Kuralı
D- Dokuzlar Kuralı      E- Onlar Kuralı

7- “I- amonyak    II-Karbonatlı su     III-Limon suyu  
     IV-Sirke suyu”  Verilenlerden hangileri arının soktuğu 
     bölgeye sürülür?  
A- I-II-III-IV  B- I-II-III       C- I-II-IV       
D- I-III-IV      E- II-III-IV     

8-Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalık zincirinin öğelerini oluşturur?
A- Kaynak-Temas Yolu- Sağlam Kişi
B-Kaynak-Bulaşma Yolu-Hastalıklı Kişi
C- Kaynak-Bulaşma Yolu-Sağlam Kişi
D- Kaynak-Temas Yolu- Hastalıklı Kişi
E-Hiçbiri

9- “I- Bağışıklama    II- Erken Tanı    III- İlaçla Korunma
    IV- Beslenme”      Verilenlerden hangileri bulaşıcı hastalıktan korunmak için sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir?
A- I-II-III        B- I-II-IV       C-I-III-IV     
D-II-III-IV      E-I-II-III-IV

10- Aşağıdakilerden hangisinde çocukluk çağı hastalıkları doğru verilmiştir?
A- Kızamık- Kızamıkçık-Guatr-Kızıl
B- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak-Kızıl
C- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak-Kalp Hastalığı
D- Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak-Böbrek Hastalığı
E- Hiçbiri

11-Zatürre ve hepatit hangi organların iltihaplanmasıyla ortaya çıkar?
A- Pankreas-Kalp          B- Karaciğer-Kalp    C- Böbrek-Akciğer
D- Karaciğer-Akciğer    E-Kalp-Böbrek


12- Aşağıdakilerden hangisinde “acil yardım, itfaiye ve polis”in telefon numaraları, sırasıyla doğru verilmiştir?
A-155-110-112          B-112-110-155     C-112-155-110
D-112-118-155          E-112-182-155

13- Aşağıdakilerden hangisi “şok”un belirtilerinden değildir?
A-Derinin Terlemesi                          B-Derinin Soğuk Olması
C-Derinin Renginin Soluk Olması    D- Nabzın Zayıflaması
E- Kan Basıncının Yükselmesi

14-Sıtmada birincil koruma neyle yapılır?
A-Aşılama        B-İzole Etme           C-Teşhis Ve Tedavi   
D-Serum           E-Sivrisinekle Mücadele

15-Kazada kopan organ en geç kaç saatte sağlık kuruluşuna iletilmelidir?
a-6-8       b-6-9       c-6-10      d-3-6      e-4-6

16-“Beyne yeterince oksijen gitmediği zaman organlarımız fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez.”
Bu olaya ne denir?
A-Bayılma           B-Zehirlenme       C-Kalp Krizi
D-Bilinç Kaybı    E-Hiçbiri

17- Aşağıdakilerden hangisi hasta odasında olmaması gereken bir durumdur?
A-Temiz Olmalı         B-Güneş Görmeli     C-Güneş Görmemeli   D-Gürültüsüz Olmalı  E-Hijyenik Olmalı

18-Kalbin kasılması sonucu atardamarlarda görülen 1 dakikadaki kalp atış sayısına ne denir?
A-Tecrit   B-Nabız     C-Tansiyon    D-Kriz     E-Şok

19- Aşağıdakilerden hangisinde “verem mikrobu”nun bulaşma yolları doğru verilmiştir?
A- Hava yolu- plasenta yolu-hayvansal besinlerle
B- Temas-damlacık enfeksiyonu-hayvansal besinlerle
C- Hava yolu-damlacık enfeksiyonu-hayvansal besinlerle
D- Hava yolu-damlacık enfeksiyonu-bitkisel besinlerle
E- Hiçbiri

20- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması gerekenlerden değildir?
A-Pamuk    B-Sargı Bezi    C-Turnike   D-Makas          E-Metre  
A
B
C
D
E
1.  


2.  


3.  


4.  


5.  


6.  


7.  


8.  


9.  


10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          
ADI-SOYADI:
SINIFI-NO:

DOĞRU :                 YANLIŞ :                            ALDIĞI PUAN:

DEVRİM SARISOY
 Biyoloji Öğretmeni9.SINAV ÖRNEĞİ

ADI SOYADI:
SINIFI-NO    :
2009-2010 ÖĞRETİM YILI                                           9.S. SAĞLIK BİLGİSİ D.  2.D. 2.Y.S.
ALDIĞI
PUAN:
 A
II.çevresel uyarılara tepki vermeme
III.başından geçen olayı anımsamama
1--Geçirdiği bir kaza nedeniyle oluşan bilinç kaybı durumunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görülebilir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II    C) Yalnız III           
D) I ve II E) II ve III
11-- Aşağıdakilerden hangisi, hastalıkların temel nedenlerinden olan bedensel etmenlerdendir?
A. psikolojik etmenler   B.kimyasal etmenler
C.kültürel etmenler  D.hormonal etmenler
E.temel madde eksiklikleri


I.teşhis(tanı).       II.tedavi       III-taşıma     IV.takip
2--Yukarıda sıralananlardan hangisi ya da hangileri, ilk yardımdan pratik, etkili ve başarılı sonuç alınabilmesi için gerekli ilkelerdir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) Yalnız III           
D) II ve III              E) I, II ve IV
12--Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çevrenin öğelerinden değildir?
A.vektörler              B.mikro organizmalar   C.çöpler D.hayvanlar        E.bitkisel besinler


3--Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasında bulunması zorunlu olan malzemelerden birisi değildir?
A) Antibiyotik
      B) Plaster                   C) Üçgen sargı
D) Yara bandı         E) Turnike
13--Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 5 yaşın altındaki çocuklarda yaygın olarak görülen çocukluk hastalılardan
değildir?                 
A.kızıl     B.ishal     C.boğmaca
D.su çiçeği              E.kuduz
4--Aşağıdaki kazalardan hangisi, ülkemizde en çok karşılaşılan ölümlü kazalardandır?
A) Ev kazası       B) Uçak kazası            C) Trafik kazası
D) İş kazası             E) Spor kazası
14-Çeşitli bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi sağlam kişiye yönelik önlemlerden değildir?
A.bağışıklama         B.erken tanı     C.kişisel temizlik
D.aile planlaması      E.dezenfeksiyon
II.iş yaparken koruyucu araç ve gereçleri kullanmalan
III.insanların, görev ve sorumluluklannı bilmeleri
IV.kurallara kesin olarak uymaya çalışmaları
5--Kazalardan korunmak ve kazaları önleyebilmek için yukarıdaki ilkelerden hangilerine uymak zorunludur?
A) I ve
II        B) II ve III      C) III ve IV
D) I, II ve III           E) II, III ve IV
15-İshale yakalanmış bir insanın aşağıdaki besinlerden hangisinin verilmemesi gerekir?
A.meyve püresi       B.ayran   
C.meyve suları        D.yağlı peynir        
E.pirinç lapası


6--Gazdan zehirlenmiş bir insana, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A-Solunumu durmuşsa yapay solunum uygulamak
B-Üzerindeki giysileri çıkararak serinlemesini sağlamak
C-Temiz havaya çıkarmak
D-Hareket ettirmeden yatırmak
E-Yaka, kemer gibi vücudunu sıkan kısımları gevşetmek
16--İnsanlardan en yaygın olarak görülen cinsel ilişki ve kan yoluyla insandan insana bulaşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A.kızamık               B.çocuk felci          
C.kuduz   D.hepatit A             
E.hepatit B
7--Aşağıdaki durumların hangisinde, turnike adı verilen boğucu sargı uygulanır?
A-Atardamar kanamaları      B-Toplardamar kanamaları
C-Kılcal damar kanamaları    D-iç kanamalar
E-Beyin kanamaları
17--Bir mikro organizmanın insanda veya hayvanda yerleşip üremesine ne denir?
A.endemi B.epidemi                C.tecrit    
D.menenjit              E.enfeksiyon
8--Aşağıdakilerden hangisi, sözcük anlamı "sarsılma" olan şok durumunda insanda görülebilecek belirtilerden birisidir?
A-Nabız çok kuvvetli hissedilir.
B-Renk iyice kızarır.
C-Solunum hızlıdır.
D-Gözler dışarı fırlamış durumdadır.
E)Vücut çok hareketlidir.
18--Bazı hastalıklar bir toplumda her zamankinden daha fazla görünüyor ve kısa zamanda yayılıyorsa bu duruma
ne denir?
A.endemi B.epidemi
C.pandemi               D.önemli hastalık   
E.ajan
9--Kalp durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a-Hasta bilincini yitirir.        b-Deri kül rengini alır.
c-Nabız hissedilmez.          d-Göğüs aşırı inip kalkar.
e-Göz bebekleri büyür.
19--Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
a-Hayatın korunmasını sağlamak
b-Hayatın sürdürülmesini sağlamak.
c-Olumsuz durumu daha kötüye gitmesini engellemek
d-İyileşmeyi kolaylaştırmak
e-Hepsi
10--Vücudun yanık yüzeyinin oranını saptamak amacıyla yararlanılan dokuzlar kuralına göre vücudun belirli kısımlar
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Göğüs ön ve arka bölgesi % 9           B) Genital bölge % 1
c) Kollar % 9    D) Yüz % 9    E) Karın ön ve arka bölgesi % 9
20--Kaza sonucu insan duyu organlarıyla yeterli algılama yapamayabilir. Bu duruma ne denir?
a-Bilinç kaybı     b-şok    c-sarsılma   
d- yaralanma      e-Yanma

Puanlama:Her soru 5 p. Toplam=100p.          SÜRE:35 dk.
B A Ş A R I L A R       R.GÜLCAN


10.SINAV ÖRNEĞİADI SOYADI:
SINIFI-NO    :
2009-2010 ÖĞRETİM YILI              
9.S. SAĞLIK BİLGİSİ D.  2.D. 2.Y.S.
ALDIĞI
PUAN:
 B
1--Hastalık etmenlerinin vücuda girmesiyle hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasında geçen zamana ne denir?
A.endemi süresi      B.bulaştırma süresi     
C.bulaşma süresi      D.kuluçka süresi      
E.enfeksiyon zinciri


11--Elektrik çarpması durumunda kazazedeye ilk yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A-Yapay solunum uygulamak
B-Kapalı kalp masajı uygulamak
C-Vücuduna soğuk kompres uygulamak
D-Kişiyi elektrik akımından kurtarmak
E-Yere sırtüstü yatırmak
2--İlaç kullanımında olumlu sonuçlar alabilmek için aşağıdaki kurallardan hangisi ya da hangilerine uyulmalıdır?
1- uygun ilacı kullanmak   
2-uygun dozda kullanmak
3-ilacı zamanında kullanmak
4-gerektiği sürece kullanmak
      A.l-2-4    B.1-3-4    C.2-3-4     D.l-2-3  E.l-2-3-4
12-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
A-Hayatın korunmasını sağlamak
b-Hayatın sürdürülmesini sağlamak.
c-Olumsuz durumu daha kötüye gitmesini engellemek
d-İyileşmeyi kolaylaştırmak
e-Hepsi
3--İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, gece terlemeleri, öksürük, balgam çıkarma belirtilerini gösteren hastalık nedir?                     
A.hepatit                B.verem                 C.zatürree            
D.ishal                    E.sıtma

13—Kopan organ en geç kaç saat içinde sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır?
a-8-9     b-9-10     c-6-8      d-11-12      e-11-13
4--Hastanın evdeki sağlam kişilerle ilişkisinin kesilmesine ne denir?
A.tecrit                    B.dezenfeksiyon                 C.erken tanı                         
D.bağışıklama       E. ilaçla koruma

14—Kaza sonucu insan duyu organlarıyla yeterli algılama yapamayabilir. Bu duruma ne denir?
a-Bilinç kaybı     b-şok    c-sarsınma   
d- yaralanma      e-Yanma
5--Zatürree hangi organın iltihaplanmasıdır?                
A.kalp      B.böbrek             C.karaciğer          
D.beyin      E.akciğer

15-- Aşağıdakilerden hangileri şokun belirtilerinden değildir?
a-vücut hareketsizdir.     b-nabız zayıftır    
c-solunum hızlıdır        d-vücut terlidir
e-Deri kızarmıştır
6--Aşağıdakilerden hangisi hepatitte neden olur?
1-virüsler  2-ilaçlar  3-zehirler  4-mantarlar  5-bitler
A. 1-2   B.1-2-3    C.l-3    D.3-4    E.3-4-5

16--Solunum yolunun tıkanması sonucunda ilk etkilenen organ hangisidir?
a-Beyin        b-kalp      c-mide    
d-akciğerler    e-Karaciğer

7--Sıtma hastalığına neden olan etmen nedir?
A.Bakteri              B.virüs       C.mantar    
D.plazmodyum    E.parazitler

17--Kalp atışı durduğu zaman görülen belirtiler nelerdir?
a-hasta bilincini yitirir    b-deri kül rengini alır
c-nabız hissedilmez      d-göz bebekleri aşırı büyür
e-hepsi

I.solunumun durması
II.çevresel uyarılara tepki vermeme
III.başından geçen olayı anımsamama
8--Geçirdiği bir kaza nedeniyle oluşan bilinç kaybı durumunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görülebilir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III       
D) I ve II                       E) II ve III

18--Başından yaralanmış kişiye baygınlık, göz, kulak ve burundan kan gelmesi gibi belirtiler görüldüğü zaman nasıl bir pozisyonda sağlık kuruluşuna götürülür?
a-sırt üstü            b-yüz üstü     
c-diz üstü            d- yan yatış   
e-yarı oturur şekilde
9--Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasında bulunması zorunlu olan malzemelerden birisi değildir?
A) Antibiyotik
      B) Plaster              C) Üçgen sargı
D) Yara bandı       E) Turnike
19--Dokuzlar kuralı ne işe yarar?
a-yara yüzeyini hesaplamak   
b-yanık  yüzdesini hesaplamak
c-donma  yüzdesini hesaplamak    
d-zehirlenme     yüzdesini hesaplamak      
e-Kusma  yüzdesini hesaplamak

I.tehlikeli olabilecek işleri yapmamaları
II.iş yaparken koruyucu araç ve gereçleri kullanmalan
III.insanların, görev ve sorumluluklannı bilmeleri
IV.kurallara kesin olarak uymaya çalışmaları
10--Kazalardan korunmak ve kazaları önleyebilmek için yukarıdaki ilkelerden hangilerine uymak zorunludur?
A) I ve
II         B) II ve III                 C) III ve IV
D) I, II ve III        E) II, III ve IV
20--Tarım ilacı zehirlenmesi durumunda hastaya ne verilir?
a- Hava      b-Pekmez     c-Meyve suyu    
d-ekmek     e-Bol süt ve yoğurt


Puanlama:Her soru 5 p. Toplam=100p.          SÜRE:35 dk.
B A Ş A R I L A R       D.SARISOY

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

BİLKEM POPÜLER

ETİKETLER